پاداش های راهبری ارشد


بر اساس ساختار پاداش های راهبری ارشد نیوشانیک، هر راهبر ارشد معادل 0.5% حجم فروش کل (
TSV) خود را تا جایی که راهبر ارشد جدید ایجاد نشده باشد، دریافت خواهد کرد. این پاداش در نقطه ای که راهبر ارشد جدیدی ایجاد شود، قطع گردیده و به راهبر ارشد جدید خواهد رسید.