پاداش های راهبری ممتاز


بر اساس ساختار پاداش های راهبری ممتاز نیوشانیک،هر راهبر ممتاز
معادل 0.5% حجم فروش کل (TSV) خود را تا جایی که راهبر ممتاز جدیدی ایجاد نشده باشد، دریافت خواهد کرد. این پاداش در نقطه ای که راهبر ممتاز جدیدی ایجاد شود، قطع گردیده و به راهبر ممتاز جدید خواهد رسید.