ثبت نارضایتی شرکت از شرکت

مشخصات شرکت

 
نام :
نام خانوادگی :
 
کد ملی :
ایمیل
 
شماره همراه
سمت
 
کدام بند این دستورالعمل توسط این شرکت نقض شده
 
 
 
دلایل مربوط به اعلام نارضایتی از شرکت