ثبت نارضایتی مشتری از شرکت

مشخصات مشتری

 
نام :
نام خانوادگی :
 
کد ملی :
ایمیل
 
شماره همراه
تاریخ خرید
 
نام بازاریابی که خرید از جانب او صورت گرفته است
کد واحد مربوط به بازاریاب
 
دلایل مربوط به اعلام نارضایتی از شرکت
نوع نارضایتی
  • انتخاب کنید
  • نارضایتی از محصول
  • نارضایتی از فرآیند حمل و نقل و تحویل محصول
  • نارضایتی از فرآیندهای مالی
  • نارضایتی از خدمات و پشتیبانی و پیگیری
  • سایر موارد