برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
2 سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
3 مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
4 بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
5 رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال
6 فاطمه سادات زجاج مطلق 40,655,760  ريال
7 زهرا قویدل 36,547,710  ريال
8 فرشاد مرادی بشلی 30,163,380  ريال
9 عليرضا مسيحي 29,475,080  ريال
10 شهراد خانجانی جفرودی 29,109,150  ريال
11 شهربانو سلیمانیان 27,978,000  ريال
12 الهه دادخواه 27,356,610  ريال
13 مهدی چرمیان 26,592,310  ريال
14 مجتبی ناظری 26,077,450  ريال
15 عقیل خسروی کتولی 25,894,330  ريال
16 محمد آتش پرور 25,772,860  ريال
17 فرزین سیاح بابایی 25,120,420  ريال
18 ساره همتی پور 24,647,060  ريال
19 سارا دهقانپور 24,514,710  ريال
20 زهرا نقندریان 24,211,950  ريال
21 مهین کرم پور 24,021,340  ريال
22 بتول چوپانی 23,408,690  ريال
23 فرشاد طهماسبی 21,918,890  ريال
24 حبیب الله رحمتی 21,463,020  ريال
25 قایم عرفی زید ابادی 21,313,370  ريال
26 علیرضا قاسمیان 21,047,360  ريال
27 مجتبی کریم جعفری ورنوسفادرانی 21,002,030  ريال
28 مجيد فرخي 20,898,270  ريال
29 مریم گشتاسبی 20,440,240  ريال
30 محمدرضا اصغرزاده 20,369,030  ريال
31 ریحانه قنبری 20,255,740  ريال
32 اکرم کاشف الهامی 19,452,800  ريال
33 رضا رضازاده 19,118,320  ريال
34 بهنام شفیعی کردشولی 19,059,340  ريال
35 محمدرضا رسول طائمه 19,037,500  ريال
36 ساهره حمادي 18,911,660  ريال
37 زینب رسولی دیوکلایی 18,802,330  ريال
38 فاطمه شمسی 18,581,410  ريال
39 حسین خفی ساری 18,300,680  ريال
40 حمید صالحی 18,273,350  ريال
41 آرش برگزیده 18,255,720  ريال
42 حسن ایزدی 18,192,390  ريال
43 طناز محمودی خرسند 18,092,080  ريال
44 عاطفه حسن زاده بابلي 17,933,510  ريال
45 اکرم آوند 17,579,710  ريال
46 فاطمه فرزانی فرح 17,478,620  ريال
47 امید امانی امین اباد 17,409,740  ريال
48 ساناز اسداللهی 17,309,960  ريال
49 زهرا زیبافرد 17,308,760  ريال
50 سارا خیرخواه 17,119,800  ريال
51 نگین سادات مدنی 16,930,130  ريال
52 میثم طلوع رضایی صفار 16,825,120  ريال
53 ترانه سليمي نژاد 16,792,460  ريال
54 منا گوهری 16,646,480  ريال
55 ملیحه صديقي 16,553,370  ريال
56 سمیرا فرزانی فرح 16,505,790  ريال
57 مهدی اقایی 16,420,060  ريال
58 جواد خاکساری انارکی 16,138,660  ريال
59 پارمیدا فنی 16,049,840  ريال
60 ستاره قنبری 15,916,400  ريال
61 محبوبه غفاری 15,669,840  ريال
62 مهدی جلالیان 15,662,090  ريال
63 هدیه نقیلو 15,487,860  ريال
64 مریم شاهمرادی 15,411,080  ريال
65 سمیه صالحی 15,342,930  ريال
66 امین رنج بران 15,322,990  ريال
67 فریبا ولی 15,225,280  ريال
68 فیروز کاملی 15,206,690  ريال
69 سعید آرامش 15,193,620  ريال
70 محمد مهدی محمدی 15,069,280  ريال
71 الهام فرومدی 14,886,280  ريال
72 آزاده احمدی 14,729,140  ريال
73 سهراب فرومدی 14,672,620  ريال
74 سیما ملکی 14,664,460  ريال
75 حامد اثباتی 14,455,300  ريال
76 مونا احمدی 14,406,630  ريال
77 پريسا كرمى 14,382,170  ريال
78 سمانه جعفر آبادی 14,346,120  ريال
79 مریم حاتمی 14,281,100  ريال
80 محمد جواد ذاکری فر 14,249,940  ريال
81 زهرا جعفرقلی 14,229,290  ريال
82 مریم دلاورماتک 14,192,700  ريال
83 آرمان برگزیده 14,163,980  ريال
84 سمیه ابراهیم زاده 14,104,360  ريال
85 افروز آقا محمدخانی 13,736,420  ريال
86 حوریه همتی ینگجه 13,703,770  ريال
87 فرشته زارعی 13,562,790  ريال
88 سیده ساجده ابولحسنی گردرودباری 13,534,420  ريال
89 سیده مریم هاشمی 13,381,620  ريال
90 نوشین حاجی پور 13,369,490  ريال
91 سید سعید کاظمی 13,284,230  ريال
92 فرناز شعبانپور 13,244,550  ريال
93 فاطمه درتومی 13,155,600  ريال
94 محمد ظهیری زارع 13,085,320  ريال
95 مهسا سادات موسوی 13,026,210  ريال
96 مصطفی طلوع رضایی صفار 13,010,480  ريال
97 نرجس خاتون كاظمي 13,005,890  ريال
98 ثمین بزرگمند 12,965,350  ريال
99 نرگس غنیمی 12,924,930  ريال
100 شکرالله دلشاد 12,872,290  ريال
ردیفنام و نام خانوادگیجمع فروش شخصی
1 سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
2 سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
3 مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
4 بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
5 رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال
6 فاطمه سادات زجاج مطلق 40,655,760  ريال
7 زهرا قویدل 36,547,710  ريال
8 فرشاد مرادی بشلی 30,163,380  ريال
9 عليرضا مسيحي 29,475,080  ريال
10 شهراد خانجانی جفرودی 29,109,150  ريال
11 شهربانو سلیمانیان 27,978,000  ريال
12 الهه دادخواه 27,356,610  ريال
13 مهدی چرمیان 26,592,310  ريال
14 مجتبی ناظری 26,077,450  ريال
15 عقیل خسروی کتولی 25,894,330  ريال
16 محمد آتش پرور 25,772,860  ريال
17 فرزین سیاح بابایی 25,120,420  ريال
18 ساره همتی پور 24,647,060  ريال
19 سارا دهقانپور 24,514,710  ريال
20 زهرا نقندریان 24,211,950  ريال
21 مهین کرم پور 24,021,340  ريال
22 بتول چوپانی 23,408,690  ريال
23 فرشاد طهماسبی 21,918,890  ريال
24 حبیب الله رحمتی 21,463,020  ريال
25 قایم عرفی زید ابادی 21,313,370  ريال
26 علیرضا قاسمیان 21,047,360  ريال
27 مجتبی کریم جعفری ورنوسفادرانی 21,002,030  ريال
28 مجيد فرخي 20,898,270  ريال
29 مریم گشتاسبی 20,440,240  ريال
30 محمدرضا اصغرزاده 20,369,030  ريال
31 ریحانه قنبری 20,255,740  ريال
32 اکرم کاشف الهامی 19,452,800  ريال
33 رضا رضازاده 19,118,320  ريال
34 بهنام شفیعی کردشولی 19,059,340  ريال
35 محمدرضا رسول طائمه 19,037,500  ريال
36 ساهره حمادي 18,911,660  ريال
37 زینب رسولی دیوکلایی 18,802,330  ريال
38 فاطمه شمسی 18,581,410  ريال
39 حسین خفی ساری 18,300,680  ريال
40 حمید صالحی 18,273,350  ريال
41 آرش برگزیده 18,255,720  ريال
42 حسن ایزدی 18,192,390  ريال
43 طناز محمودی خرسند 18,092,080  ريال
44 عاطفه حسن زاده بابلي 17,933,510  ريال
45 اکرم آوند 17,579,710  ريال
46 فاطمه فرزانی فرح 17,478,620  ريال
47 امید امانی امین اباد 17,409,740  ريال
48 ساناز اسداللهی 17,309,960  ريال
49 زهرا زیبافرد 17,308,760  ريال
50 سارا خیرخواه 17,119,800  ريال
51 نگین سادات مدنی 16,930,130  ريال
52 میثم طلوع رضایی صفار 16,825,120  ريال
53 ترانه سليمي نژاد 16,792,460  ريال
54 منا گوهری 16,646,480  ريال
55 ملیحه صديقي 16,553,370  ريال
56 سمیرا فرزانی فرح 16,505,790  ريال
57 مهدی اقایی 16,420,060  ريال
58 جواد خاکساری انارکی 16,138,660  ريال
59 پارمیدا فنی 16,049,840  ريال
60 ستاره قنبری 15,916,400  ريال
61 محبوبه غفاری 15,669,840  ريال
62 مهدی جلالیان 15,662,090  ريال
63 هدیه نقیلو 15,487,860  ريال
64 مریم شاهمرادی 15,411,080  ريال
65 سمیه صالحی 15,342,930  ريال
66 امین رنج بران 15,322,990  ريال
67 فریبا ولی 15,225,280  ريال
68 فیروز کاملی 15,206,690  ريال
69 سعید آرامش 15,193,620  ريال
70 محمد مهدی محمدی 15,069,280  ريال
71 الهام فرومدی 14,886,280  ريال
72 آزاده احمدی 14,729,140  ريال
73 سهراب فرومدی 14,672,620  ريال
74 سیما ملکی 14,664,460  ريال
75 حامد اثباتی 14,455,300  ريال
76 مونا احمدی 14,406,630  ريال
77 پريسا كرمى 14,382,170  ريال
78 سمانه جعفر آبادی 14,346,120  ريال
79 مریم حاتمی 14,281,100  ريال
80 محمد جواد ذاکری فر 14,249,940  ريال
81 زهرا جعفرقلی 14,229,290  ريال
82 مریم دلاورماتک 14,192,700  ريال
83 آرمان برگزیده 14,163,980  ريال
84 سمیه ابراهیم زاده 14,104,360  ريال
85 افروز آقا محمدخانی 13,736,420  ريال
86 حوریه همتی ینگجه 13,703,770  ريال
87 فرشته زارعی 13,562,790  ريال
88 سیده ساجده ابولحسنی گردرودباری 13,534,420  ريال
89 سیده مریم هاشمی 13,381,620  ريال
90 نوشین حاجی پور 13,369,490  ريال
91 سید سعید کاظمی 13,284,230  ريال
92 فرناز شعبانپور 13,244,550  ريال
93 فاطمه درتومی 13,155,600  ريال
94 محمد ظهیری زارع 13,085,320  ريال
95 مهسا سادات موسوی 13,026,210  ريال
96 مصطفی طلوع رضایی صفار 13,010,480  ريال
97 نرجس خاتون كاظمي 13,005,890  ريال
98 ثمین بزرگمند 12,965,350  ريال
99 نرگس غنیمی 12,924,930  ريال
100 شکرالله دلشاد 12,872,290  ريال

درباره نیوشانیک

ما شرکتی هستیم که معتقدیم در دنیای امروز و با پیشرفت های روزافزون علمی در عرصه فضای مجازی، نظام های توزیع سنتی کالا در کشور چاره ای جز تغییر ندارند. نیوشانیک به عنوان بخشی از شرکت مادری تحت عنوان «نیوشاداریان» مسئولیت بازاریابی و فروش محصولات تولید شده این شرکت را، از طریق تجارت مدرنی به نام بازاریابی شبکه ای بر عهده دارد.

ادامه مطلب

سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال
سارا جهانی کمجانی 60,375,670  ريال
سمیه کیان ارثی 52,120,020  ريال
مهدي سلطاني افاراني 52,119,630  ريال
بهاره قاسمی بردنجانی 46,804,820  ريال
رحمان علی زاده کاخک 42,393,420  ريال

تماس با ما

  • بازاریابی شبکه ای
  • help@newshanik.ir
  • شماره های تماس با واحد بازرسی مرکز امور اصناف و بازرگانان ٢٦٤٢١٢٨٩-٠٢١ , ٢٦٤٢١١٩٦-٠٢١