ثبت نارضایتی شرکت از شرکت

مشخصات شرکت

 
نام
نام خانوادگی
 
کد ملی
ایمیل
 
شماره همراه
سمت
 
 
کدام بند این دستورالعمل توسط این شرکت نقض شده
 
دلایل مربوط به نارضایتی از شرکت