ثبت نارضایتی مشتری از شرکت

مشخصات مشتری

 
نام
نام خانوادگی
 
کد ملی
ایمیل
 
شماره همراه
تاریخ خرید
 
نام بازاریابی که خرید از جانب او صورت گرفته است
کد ملی بازاریابی که خرید از جانب او صورت گرفته
 
دلایل مربوط به نارضایتی از شرکت