برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 زهرا قویدل 370,402,677  ريال
2 سمیرا نوشادحاجی آبادی 340,024,257  ريال
3 رضوان فضلی 217,242,541  ريال
4 شهربانو سلیمانیان 198,787,965  ريال
5 سعیده چراغ مستان 118,449,160  ريال
6 علی کهکشان 108,990,891  ريال
7 علیرضا اصغری 107,860,608  ريال
8 سارا واهبى 101,713,765  ريال
9 بهاره اخوندی 99,192,786  ريال
10 سمیه شرفی 97,284,400  ريال
11 محمد مهدى فاضلى دهكردى 96,305,049  ريال
12 مهناز پنجی 95,279,334  ريال
13 سعید مهدیزاده 93,979,854  ريال
14 منصوره امیری 92,230,464  ريال
15 هدیه نقیلو 87,666,106  ريال
16 فاطمه آبکار 87,572,880  ريال
17 فاطمه همتی پور 85,756,714  ريال
18 زهره احمدی 84,439,270  ريال
19 فاطمه فاطمی 81,864,295  ريال
20 مریم گرانمایه 81,759,330  ريال
21 علی محمد سجادیه 81,305,097  ريال
22 سعيد ماهي گير 79,543,869  ريال
23 حمیدرضا مظاهری کوپائی 79,538,085  ريال
24 سمیه صابری 79,293,230  ريال
25 محمد امانی امین اباد 78,424,981  ريال
26 نرجس مقدم پاشا 78,364,447  ريال
27 شیرین سادات قائم مقامی 77,554,125  ريال
28 مازیار اشرافیان 76,826,465  ريال
29 معصومه جعفریان شوشتری 76,627,630  ريال
30 عبداله بهرامی 75,864,273  ريال
31 فريبا حبيب پور كهي 74,691,379  ريال
32 صدف ماهاني 74,097,700  ريال
33 کاظم شفیعی نوکابادی 74,065,701  ريال
34 زینب فخر فرجی 74,025,039  ريال
35 لیلا طاهرخانی 73,467,943  ريال
36 آزاده ایمانی 73,435,616  ريال
37 لیدا سبحانی 73,329,556  ريال
38 زهرا يوسفي 72,684,577  ريال
39 ايران سيد افيوني 72,422,481  ريال
40 محمدجواد اسدی جوزانی 71,894,666  ريال
41 رضا میرزائی محمودآبادی 70,311,235  ريال
42 محسن رائیجی 70,222,361  ريال
43 لیلا زرین 69,194,128  ريال
44 حسین احمدپور بیجارگاه 68,179,845  ريال
45 معصومه خواجوی 68,147,531  ريال
46 فرزانه دادكان 67,903,106  ريال
47 محدثه آیت اللهی 67,750,434  ريال
48 معصومه رحیم زاده 67,641,162  ريال
49 محمدهادی هاشمی 67,536,174  ريال
50 محبوبه علیجانی 67,178,748  ريال
51 فلورا قبلهءروادانق 66,637,804  ريال
52 سکینه کریمی 66,234,128  ريال
53 افرا بهاریان 66,138,733  ريال
54 سلمان راستگو 66,048,440  ريال
55 سعید عبادت 66,038,609  ريال
56 محمد صدیقی 65,386,473  ريال
57 سحر امینی آقبلاغی 64,808,108  ريال
58 میلاد حقیقت منش 64,353,063  ريال
59 سیما لطفی 64,320,765  ريال
60 محمد مكابر 64,313,830  ريال
61 قاسم رستمي 64,021,998  ريال
62 کامین کلانزاده 63,729,926  ريال
63 سیدمصطفی موسوی راد 63,650,636  ريال
64 زهرا جمشيدي يوشي 63,628,641  ريال
65 فرهاد حلیمی جلفان 63,522,977  ريال
66 کوثر گراوند 63,331,737  ريال
67 مریم امامی 62,895,792  ريال
68 فرشته اقاجانی فرد 62,749,365  ريال
69 محمدجواد تاجیک بالائی 62,625,345  ريال
70 ربیعه طاقتی احسن 62,613,603  ريال
71 لیلا حسنلو 62,508,243  ريال
72 ناهید زال نژاد 61,507,549  ريال
73 زینب علیزاده 61,422,397  ريال
74 سید محسن خامد 60,902,023  ريال
75 یاسمن خطیبی رودبارسرا 60,695,795  ريال
76 حیدر ناظری 60,075,629  ريال
77 رکسانا یازرلو 59,944,972  ريال
78 سجاد وکیل زاده 59,831,927  ريال
79 مهری خلوصی 59,664,976  ريال
80 رقیه عبدی 59,562,943  ريال
81 حسین جوان 59,508,995  ريال
82 فائزه ایمانی 59,300,201  ريال
83 پوریا مهاجرپور 59,169,933  ريال
84 مهناز محمد پور 58,766,268  ريال
85 افسانه اشگانی اقبلاغ 58,709,742  ريال
86 زهرا صفائيان 58,402,958  ريال
87 محمدرضا فهیمی 58,176,245  ريال
88 زهرا سیدی علی آباد 58,039,666  ريال
89 آمنه معنوی شاد 57,958,912  ريال
90 مسعود ایران نژاد 57,522,972  ريال
91 سید آرمین جلالی 57,313,036  ريال
92 امیر آسیائی 56,943,139  ريال
93 سولماز قربانی کنازه 56,921,469  ريال
94 نرگس باباپور 56,699,446  ريال
95 خدیجه کریمی 56,372,873  ريال
96 معصومه اختراعی 56,317,085  ريال
97 ندا ذبیحی قاسمی 55,827,528  ريال
98 جواد شیرازی 55,771,030  ريال
99 محمد مهدی محمدی 55,593,401  ريال
100 بهزاد توکلی 55,387,517  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 زهرا قویدل 370,402,677  ريال
2 سمیرا نوشادحاجی آبادی 340,024,257  ريال
3 رضوان فضلی 217,242,541  ريال
4 شهربانو سلیمانیان 198,787,965  ريال
5 سعیده چراغ مستان 118,449,160  ريال
6 علی کهکشان 108,990,891  ريال
7 علیرضا اصغری 107,860,608  ريال
8 سارا واهبى 101,713,765  ريال
9 بهاره اخوندی 99,192,786  ريال
10 سمیه شرفی 97,284,400  ريال
11 محمد مهدى فاضلى دهكردى 96,305,049  ريال
12 مهناز پنجی 95,279,334  ريال
13 سعید مهدیزاده 93,979,854  ريال
14 منصوره امیری 92,230,464  ريال
15 هدیه نقیلو 87,666,106  ريال
16 فاطمه آبکار 87,572,880  ريال
17 فاطمه همتی پور 85,756,714  ريال
18 زهره احمدی 84,439,270  ريال
19 فاطمه فاطمی 81,864,295  ريال
20 مریم گرانمایه 81,759,330  ريال
21 علی محمد سجادیه 81,305,097  ريال
22 سعيد ماهي گير 79,543,869  ريال
23 حمیدرضا مظاهری کوپائی 79,538,085  ريال
24 سمیه صابری 79,293,230  ريال
25 محمد امانی امین اباد 78,424,981  ريال
26 نرجس مقدم پاشا 78,364,447  ريال
27 شیرین سادات قائم مقامی 77,554,125  ريال
28 مازیار اشرافیان 76,826,465  ريال
29 معصومه جعفریان شوشتری 76,627,630  ريال
30 عبداله بهرامی 75,864,273  ريال
31 فريبا حبيب پور كهي 74,691,379  ريال
32 صدف ماهاني 74,097,700  ريال
33 کاظم شفیعی نوکابادی 74,065,701  ريال
34 زینب فخر فرجی 74,025,039  ريال
35 لیلا طاهرخانی 73,467,943  ريال
36 آزاده ایمانی 73,435,616  ريال
37 لیدا سبحانی 73,329,556  ريال
38 زهرا يوسفي 72,684,577  ريال
39 ايران سيد افيوني 72,422,481  ريال
40 محمدجواد اسدی جوزانی 71,894,666  ريال
41 رضا میرزائی محمودآبادی 70,311,235  ريال
42 محسن رائیجی 70,222,361  ريال
43 لیلا زرین 69,194,128  ريال
44 حسین احمدپور بیجارگاه 68,179,845  ريال
45 معصومه خواجوی 68,147,531  ريال
46 فرزانه دادكان 67,903,106  ريال
47 محدثه آیت اللهی 67,750,434  ريال
48 معصومه رحیم زاده 67,641,162  ريال
49 محمدهادی هاشمی 67,536,174  ريال
50 محبوبه علیجانی 67,178,748  ريال
51 فلورا قبلهءروادانق 66,637,804  ريال
52 سکینه کریمی 66,234,128  ريال
53 افرا بهاریان 66,138,733  ريال
54 سلمان راستگو 66,048,440  ريال
55 سعید عبادت 66,038,609  ريال
56 محمد صدیقی 65,386,473  ريال
57 سحر امینی آقبلاغی 64,808,108  ريال
58 میلاد حقیقت منش 64,353,063  ريال
59 سیما لطفی 64,320,765  ريال
60 محمد مكابر 64,313,830  ريال
61 قاسم رستمي 64,021,998  ريال
62 کامین کلانزاده 63,729,926  ريال
63 سیدمصطفی موسوی راد 63,650,636  ريال
64 زهرا جمشيدي يوشي 63,628,641  ريال
65 فرهاد حلیمی جلفان 63,522,977  ريال
66 کوثر گراوند 63,331,737  ريال
67 مریم امامی 62,895,792  ريال
68 فرشته اقاجانی فرد 62,749,365  ريال
69 محمدجواد تاجیک بالائی 62,625,345  ريال
70 ربیعه طاقتی احسن 62,613,603  ريال
71 لیلا حسنلو 62,508,243  ريال
72 ناهید زال نژاد 61,507,549  ريال
73 زینب علیزاده 61,422,397  ريال
74 سید محسن خامد 60,902,023  ريال
75 یاسمن خطیبی رودبارسرا 60,695,795  ريال
76 حیدر ناظری 60,075,629  ريال
77 رکسانا یازرلو 59,944,972  ريال
78 سجاد وکیل زاده 59,831,927  ريال
79 مهری خلوصی 59,664,976  ريال
80 رقیه عبدی 59,562,943  ريال
81 حسین جوان 59,508,995  ريال
82 فائزه ایمانی 59,300,201  ريال
83 پوریا مهاجرپور 59,169,933  ريال
84 مهناز محمد پور 58,766,268  ريال
85 افسانه اشگانی اقبلاغ 58,709,742  ريال
86 زهرا صفائيان 58,402,958  ريال
87 محمدرضا فهیمی 58,176,245  ريال
88 زهرا سیدی علی آباد 58,039,666  ريال
89 آمنه معنوی شاد 57,958,912  ريال
90 مسعود ایران نژاد 57,522,972  ريال
91 سید آرمین جلالی 57,313,036  ريال
92 امیر آسیائی 56,943,139  ريال
93 سولماز قربانی کنازه 56,921,469  ريال
94 نرگس باباپور 56,699,446  ريال
95 خدیجه کریمی 56,372,873  ريال
96 معصومه اختراعی 56,317,085  ريال
97 ندا ذبیحی قاسمی 55,827,528  ريال
98 جواد شیرازی 55,771,030  ريال
99 محمد مهدی محمدی 55,593,401  ريال
100 بهزاد توکلی 55,387,517  ريال