برترین فروشندگان ماهانه (موثر) برترین فروشندگان فصلی (موثر)
این جدول هر یک ساعت بروزرسانی می شود
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 بتسابه رحیمی خامنه 32,374,319  ريال
2 احمد جرفی 13,995,229  ريال
3 آرزو کریمی 12,449,157  ريال
4 ناصر معراجی لرد 11,803,292  ريال
5 راحله میمندی نیا 11,326,972  ريال
6 فاطمه كريدى 10,524,793  ريال
7 امید نیک سرشت 10,011,010  ريال
8 نعیمه معصومی 9,600,390  ريال
9 معصومه ابراهیمی دستگردی 9,042,201  ريال
10 خسرو بهزادی مقدم 9,042,201  ريال
11 لطیفه موسوی 9,042,201  ريال
12 پریا نزاهی 9,042,201  ريال
13 پدرام نزاهی 9,042,201  ريال
14 فاطمه میمندی نیا 9,042,201  ريال
15 پردیس اسفنج 9,042,201  ريال
16 لیلا سید خاموشی 8,735,410  ريال
17 علیرضا صیاحی 8,070,974  ريال
18 هاجر افضلی محمدابادی 7,956,323  ريال
19 مریم نبی زاده 7,587,541  ريال
20 پیمان پورقاسم 7,334,670  ريال
21 ژیلا هراتی تاجی 7,290,270  ريال
22 حمیده باباکریمی 7,205,498  ريال
23 الهه جباری 6,668,619  ريال
24 محمد ابراهیم احمدی 6,571,737  ريال
25 عبدالهادى جاسمزاده 6,216,513  ريال
26 عاطفه رفویی 6,168,069  ريال
27 پوریا متشکر حدادان 6,071,193  ريال
28 سید محمد حسین حسام 5,528,818  ريال
29 فروز پیرویان 5,133,225  ريال
30 فاطمه رنجبر 5,062,018  ريال
31 عباس برومندی 5,057,981  ريال
32 محسن کیانی نژاد 4,966,256  ريال
33 فاطمه صغرا رنگریز 4,944,951  ريال
34 مهدی آزادخانی 4,844,048  ريال
35 زینب ابراهیمی دهقان پور 4,835,962  ريال
36 متین گیویان پور 4,799,628  ريال
37 هاجر هاشمی فوتمی 4,766,538  ريال
38 میثم حاجی 4,743,114  ريال
39 الهام جلمبادانی 4,735,041  ريال
40 صفرعلی یوسفی 4,731,008  ريال
41 مصطفی رفیعی 4,626,055  ريال
42 پوران اردشیری 4,609,906  ريال
43 پژمان عباسی 4,601,834  ريال
44 جاوید دارابی کنارتخته 4,557,427  ريال
45 زبيده نظري 4,545,329  ريال
46 ارزو راشدی 4,500,912  ريال
47 بهاره آزرم 4,440,366  ريال
48 فرهاد سمیع 4,395,962  ريال
49 فاطمه صغرا رضائی کیت 4,370,123  ريال
50 سیده زهرا اسلامیانفر 4,363,667  ريال
51 شهربانو رحمانی 4,359,631  ريال
52 زهرا خانی دمنه 4,351,556  ريال
53 حمیرا ایمانی 4,343,488  ريال
54 شهاب رحیمی 4,270,821  ريال
55 اميره شاهمرادي 4,214,308  ريال
56 وحیده ایمانی 4,198,159  ريال
57 میلاد میری زاده قوناققران 4,181,209  ريال
58 زهره مرادی 4,173,941  ريال
59 رویا ازله پور 4,165,868  ريال
60 سید ابراهیم رشیدا 4,149,722  ريال
61 امین رئیسی 4,125,504  ريال
62 دنیا صالحی 4,068,992  ريال
63 سید ابراهیم علوی 4,040,732  ريال
64 شوکت کاظمی ابرقوپی 4,032,660  ريال
65 مهران مظلوم 4,000,364  ريال
66 سمیرا فرزانی فرح 3,984,221  ريال
67 محبوبه اروجی 3,919,636  ريال
68 کبری رشنو 3,919,630  ريال
69 امید سرایانی بافقی 3,855,044  ريال
70 محمدرضا هنرجوراد 3,842,935  ريال
71 مهدی دروگر دهبارزی 3,800,955  ريال
72 حسین عابدی بیلندی 3,754,129  ريال
73 اکرم ایرانی 3,733,943  ريال
74 عزیز سلطانی 3,681,467  ريال
75 علیرضا بخشودی 3,641,097  ريال
76 محمد رضا ملاحسني 3,637,060  ريال
77 هادی ارشاد 3,633,022  ريال
78 مهدیه امیر آبادی 3,616,888  ريال
79 محمدباقر سراج 3,572,473  ريال
80 فرشته چلداوی 3,548,261  ريال
81 هادی عطائی 3,490,123  ريال
82 ايمان شاه طالبي 3,487,705  ريال
83 افسانه قاسمی 3,455,413  ريال
84 مینا موحدی شکیب 3,455,406  ريال
85 صفورا نیکدل 3,439,265  ريال
86 زهرا صفائيان 3,350,458  ريال
87 اسما خلفيان موسوي 3,293,947  ريال
88 الهام رئیسیان 3,281,833  ريال
89 علی زنگنه 3,273,761  ريال
90 هانیه محمدی 3,266,494  ريال
91 هنگامه کیانی 3,249,538  ريال
92 نرگس صفری 3,249,536  ريال
93 انسیه مجتهدپور 3,245,502  ريال
94 لیلی نگهبان 3,233,390  ريال
95 فاطمه بابائی 3,221,282  ريال
96 فاطمه نوروزی شاندیز 3,205,135  ريال
97 حیدر ناظری 3,172,841  ريال
98 فاطمه گل باری کناری 3,168,803  ريال
99 سمیه طیبی 3,148,618  ريال
100 زهرا نقندریان 3,116,329  ريال
ردیف نام و نام خانوادگی جمع فروش شخصی
1 بتسابه رحیمی خامنه 32,374,319  ريال
2 احمد جرفی 13,995,229  ريال
3 آرزو کریمی 12,449,157  ريال
4 ناصر معراجی لرد 11,803,292  ريال
5 راحله میمندی نیا 11,326,972  ريال
6 فاطمه كريدى 10,524,793  ريال
7 امید نیک سرشت 10,011,010  ريال
8 نعیمه معصومی 9,600,390  ريال
9 پدرام نزاهی 9,042,201  ريال
10 معصومه ابراهیمی دستگردی 9,042,201  ريال
11 فاطمه میمندی نیا 9,042,201  ريال
12 خسرو بهزادی مقدم 9,042,201  ريال
13 پریا نزاهی 9,042,201  ريال
14 پردیس اسفنج 9,042,201  ريال
15 لطیفه موسوی 9,042,201  ريال
16 لیلا سید خاموشی 8,735,410  ريال
17 علیرضا صیاحی 8,070,974  ريال
18 هاجر افضلی محمدابادی 7,956,323  ريال
19 مریم نبی زاده 7,587,541  ريال
20 پیمان پورقاسم 7,334,670  ريال
21 ژیلا هراتی تاجی 7,290,270  ريال
22 حمیده باباکریمی 7,205,498  ريال
23 الهه جباری 6,668,619  ريال
24 محمد ابراهیم احمدی 6,571,737  ريال
25 عبدالهادى جاسمزاده 6,216,513  ريال
26 عاطفه رفویی 6,168,069  ريال
27 پوریا متشکر حدادان 6,071,193  ريال
28 سید محمد حسین حسام 5,528,818  ريال
29 فروز پیرویان 5,133,225  ريال
30 فاطمه رنجبر 5,062,018  ريال
31 عباس برومندی 5,057,981  ريال
32 محسن کیانی نژاد 4,966,256  ريال
33 فاطمه صغرا رنگریز 4,944,951  ريال
34 مهدی آزادخانی 4,844,048  ريال
35 زینب ابراهیمی دهقان پور 4,835,962  ريال
36 متین گیویان پور 4,799,628  ريال
37 هاجر هاشمی فوتمی 4,766,538  ريال
38 میثم حاجی 4,743,114  ريال
39 الهام جلمبادانی 4,735,041  ريال
40 صفرعلی یوسفی 4,731,008  ريال
41 مصطفی رفیعی 4,626,055  ريال
42 پوران اردشیری 4,609,906  ريال
43 پژمان عباسی 4,601,834  ريال
44 جاوید دارابی کنارتخته 4,557,427  ريال
45 زبيده نظري 4,545,329  ريال
46 ارزو راشدی 4,500,912  ريال
47 بهاره آزرم 4,440,366  ريال
48 فرهاد سمیع 4,395,962  ريال
49 فاطمه صغرا رضائی کیت 4,370,123  ريال
50 سیده زهرا اسلامیانفر 4,363,667  ريال
51 شهربانو رحمانی 4,359,631  ريال
52 زهرا خانی دمنه 4,351,556  ريال
53 حمیرا ایمانی 4,343,488  ريال
54 شهاب رحیمی 4,270,821  ريال
55 اميره شاهمرادي 4,214,308  ريال
56 وحیده ایمانی 4,198,159  ريال
57 میلاد میری زاده قوناققران 4,181,209  ريال
58 زهره مرادی 4,173,941  ريال
59 رویا ازله پور 4,165,868  ريال
60 سید ابراهیم رشیدا 4,149,722  ريال
61 امین رئیسی 4,125,504  ريال
62 دنیا صالحی 4,068,992  ريال
63 سید ابراهیم علوی 4,040,732  ريال
64 شوکت کاظمی ابرقوپی 4,032,660  ريال
65 مهران مظلوم 4,000,364  ريال
66 سمیرا فرزانی فرح 3,984,221  ريال
67 محبوبه اروجی 3,919,636  ريال
68 کبری رشنو 3,919,630  ريال
69 امید سرایانی بافقی 3,855,044  ريال
70 محمدرضا هنرجوراد 3,842,935  ريال
71 مهدی دروگر دهبارزی 3,800,955  ريال
72 حسین عابدی بیلندی 3,754,129  ريال
73 اکرم ایرانی 3,733,943  ريال
74 عزیز سلطانی 3,681,467  ريال
75 علیرضا بخشودی 3,641,097  ريال
76 محمد رضا ملاحسني 3,637,060  ريال
77 هادی ارشاد 3,633,022  ريال
78 مهدیه امیر آبادی 3,616,888  ريال
79 محمدباقر سراج 3,572,473  ريال
80 فرشته چلداوی 3,548,261  ريال
81 هادی عطائی 3,490,123  ريال
82 ايمان شاه طالبي 3,487,705  ريال
83 افسانه قاسمی 3,455,413  ريال
84 مینا موحدی شکیب 3,455,406  ريال
85 صفورا نیکدل 3,439,265  ريال
86 زهرا صفائيان 3,350,458  ريال
87 اسما خلفيان موسوي 3,293,947  ريال
88 الهام رئیسیان 3,281,833  ريال
89 علی زنگنه 3,273,761  ريال
90 هانیه محمدی 3,266,494  ريال
91 هنگامه کیانی 3,249,538  ريال
92 نرگس صفری 3,249,536  ريال
93 انسیه مجتهدپور 3,245,502  ريال
94 لیلی نگهبان 3,233,390  ريال
95 فاطمه بابائی 3,221,282  ريال
96 فاطمه نوروزی شاندیز 3,205,135  ريال
97 حیدر ناظری 3,172,841  ريال
98 فاطمه گل باری کناری 3,168,803  ريال
99 سمیه طیبی 3,148,618  ريال
100 زهرا نقندریان 3,116,329  ريال