قیمت مصرف کننده ≃ 800,000 ريال
قیمت مصرف کننده ≃ 840,000 ريال